Home » AVG Quick scan

AVG/GDPR Quick scan

24/7 opererende Security Operations Center

Focus op hackcorporate dienstverlening

Advies voor jouw bedrijf

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is sinds 25 mei 2018 van toepassing, waaraan organisaties die persoonsgegevens verwerken moeten voldoen. 

Om ervoor te zorgen dat zowel uw organisatie als uw werknemers op de hoogte zijn van de te nemen maatregelen kunt u een AVG Quick scan uit laten voeren, waarbij onze professionals awareness creëren, kritische processen en risico’s vaststellen en acties bepalen voor uw organisatie zodat ook uw organisatie AVG-compliant wordt. Onze professionals besteden specifiek aandacht aan privacy van verschillende gegevens en de verwerking van gegevens binnen de verschillende afdelingen van uw organisatie en leveren een plan op, zodat uw organisatie stapsgewijs maatregelen kan implementeren. U kunt de AVG Quick Scan zien als een GAP-analyse, waarbij u inzicht krijgt in de stappen die moeten worden ondernomen. 

De Quick scan bestaat uit acht stappen:

1 – Het creëren van awareness met betrekking tot privacy en specifiek de AVG.

2 – Het classificeren van persoonsgegevens binnen uw organisatie aan de hand van definities vanuit de AVG.

3 – Het vaststellen van kritische processen van personen, systemen en de risico’s die hiermee gepaard gaan.

4 – Vaststellen van algemene risico’s aan de hand van AVG-checklist

5 t/m 7 – Geven van verschillende workshops aan werknemers van de afdelingen binnen uw organisatie. Binnen iedere workshop gaat de ConanDoyle professional in op de persoonsgegevens die binnen de afdelingen worden verwerkt en de risico’s die verbonden zijn met deze persoonsgegevens. Ook is er specifiek aandacht voor prioriteiten binnen de afdeling om te werken in lijn met de richtlijnen zoals gespecificeerd in de AVG. Werknemers binnen de afdelingen worden geïnstrueerd over de AVG, persoonsgegevens en risico’s.

8 – Wij bepalen samen met uw organisatie welke acties moeten worden ondernomen om het gewenste niveau te behalen. De analyse wordt beschikbaar gesteld aan uw organisatie, zodat u met een lijst van prioriteiten aan de slag kunt om te voldoen aan de AVG. 

De AVG quick scan is al toegepast op gemeenschappelijke regelingen (GR), werkbedrijven en sociale werkplaatsen. 

Doorlooptijd

Een AVG Quick scan kan worden uitgevoerd in een tijdsbestek van 3 tot 5 dagen. Hierin worden zowel processen, systemen, personen en risico’s meegenomen.

Assistentie

Indien u assistentie behoeft bij het implementeren van maatregelen die voortkomen uit de AVG Quick scan dan kan ConanDoyle dit tevens voor u verzorgen. Neem contact met ons op en vraag naar de mogelijkheden.