-   Algemene Voorwaarden ConanDoyle B.V.   -

 

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

De begripsbepalingen hebben wij netjes op een rijtje gezet in het overzicht Begripsbepalingen en worden gebruikt in al onze voorwaarden en contracten.

Artikel 2 Algemene bepalingen

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en Overeenkomsten waarbij Opdrachtnemer goederen en/of Diensten van welke aard dan ook aan Opdrachtgever levert.

2.2  In geval van strijdigheid tussen bepalingen uit de Overeenkomst, Dienstbeschrijving, de Algemene Voorwaarden en de OnlineDiensten Voorwaarden geldt de volgende rangorde:

 1. de Overeenkomst
 2. de Dienstbeschrijving
 3. de OnlineDiensten Voorwaarden
 4. de Algemene Voorwaarden

2.3  De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van Opdrachtgever en/of van derden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Ondertekening of (stilzwijgende) acceptatie door Opdrachtnemer van documenten van Opdrachtgever en/ of derden waarop zulke algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard, geldt nimmer als aanvaarding daarvan.

2.4  Overeenkomsten, alsmede wijzigingen daarop, komen tot stand:

 1. door en op de datum van ondertekening door beide partijen van een aanbieding van Opdrachtnemer of enig ander document;
 2. op de datum van ontvangst van de schriftelijke bevestiging (ook e-mail) van Opdrachtnemer dat de aanvraag van Opdrachtgever is geaccepteerd;
 3. wanneer Opdrachtgever Opdrachtnemer feitelijk in staat stelt met de uitvoering van de werkzaamheden aan te vangen of de Dienst te leveren.

Artikel 3 Prijs en betaling

3.1 Alle prijzen, tarieven en bedragen zijn in euro’s en exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. Reisuren, reis­ en verblijfkosten, extra uren en andere aan de werkzaamheden gebonden bijzondere kosten zijn niet in de prijzen en tarieven inbegrepen en kunnen door Opdrachtnemer apart in rekening worden gebracht.

3.2 Alle overeengekomen prijzen en tarieven worden jaarlijks per 1 januari verhoogd volgens de meest recente door het Centraal Bureau voor de Statistiek gepubliceerde prijsindex CAO lonen voor zakelijke dienstverlening. Indien de prijsindex in enig jaar negatief is, zal geen prijsaanpassing plaatsvinden.

3.3 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om naast de jaarlijkse prijsindexering, de overeengekomen prijzen en tarieven, na Opdrachtgever daarvan minimaal vier weken van tevoren op de hoogte te hebben gesteld, één keer per jaar te verhogen.

3.4 Opdrachtnemer brengt de door Opdrachtgever verschuldigde bedragen als volgt in rekening:

 1. eenmalig verschuldigde bedragen worden voor de helft bij opdrachtverstrekking en voor de helft bij oplevering gefactureerd;
 2. periodiek verschuldigde bedragen worden vooraf gefactureerd en zijn verschuldigd vanaf datum oplevering of feitelijke ingebruikname van de Dienst;
 3. gebruikskosten en op tijd en materiaal gebaseerde bedragen worden maandelijks achteraf gefactureerd.

3.5 Facturen dienen door Opdrachtgever te worden betaald binnen de op de factuur vermelde betalingstermijn. Indien op de factuur geen betalingstermijn wordt genoemd, geldt een betalingstermijn van 15 (vijftien) dagen na factuurdatum.
In het geval automatische incasso is overeengekomen wordt op de factuur aangekondigd op welke datum Opdrachtnemer het factuurbedrag van de rekening van Opdrachtgever zal afschrijven.

3.6 Bezwaren tegen gefactureerde bedragen, dienen vóór het verstrijken van de betalingstermijn schriftelijk aan Opdrachtnemer kenbaar te zijn gemaakt, bij gebreke waarvan de juistheid van de gefactureerde bedragen na het verstrijken van de betalingstermijn tussen partijen komt vast te staan. Voor de bepaling van de door Opdrachtgever verschuldigde bedragen zijn de gegevens van Opdrachtnemer beslissend, tenzij Opdrachtgever aantoont dat deze gegevens niet juist zijn.

3.7 Indien Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de voor hem geldende betalingstermijn voldoet, is Opdrachtgever in verzuim zonder dat daartoe een ingebrekestelling nodig is. Alsdan is Opdrachtnemer gerechtigd tot de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 a en 6:120 Burgerlijk Wetboek (wettelijke handelsrente) en tot redelijke vergoeding van (buiten)gerechtelijke kosten en incassokosten.

3.8 Het recht van Opdrachtgever op verrekening is uitgesloten.

3.9 Opdrachtgever is uitsluitend gerechtigd tot opschorting voor het betwiste deel van de vordering. Indien Opdrachtgever een beroep doet op opschorting zal zij Opdrachtnemer binnen vijf werkdagen op de hoogte stellen van de redenen daarvan.

Artikel 4 Borgstelling, waarborgsom, bankgarantie

4.1 Opdrachtnemer heeft het recht om van Opdrachtgever zekerheden te vorderen in de vorm van een borgstelling, bankgarantie, waarborgsom of een andere vorm van zekerheid als er gerede twijfel bestaat of Opdrachtgever aan zijn betalingsverplichting zal kunnen voldoen.

4.2 Het bedrag waarvoor zekerheid gesteld dient te worden, zal niet hoger zijn dan het bedrag dat de Opdrachtgever over een periode van zes maanden aan Opdrachtnemer verschuldigd zal zijn ter zake van de overeengekomen goederen en/of Diensten.

4.3 Zodra de noodzaak tot zekerheidstelling niet meer aanwezig is, zal Opdrachtnemer meedelen dat de borgstelling of de bankgarantie of een andere vorm van zekerheid kan vervallen dan wel wordt de waarborgsom terugbetaald.

4.4 Over de waarborgsom wordt geen rente vergoed.

Artikel 5 Geheimhouding

5.1 Partijen zullen geheimhouding betrachten ter zake van alle informatie en gegevens die zij van elkaar ontvangen en die zijn aangemerkt als vertrouwelijk of waarvan het vertrouwelijke karakter voortvloeit uit de aard van die informatie en gegevens, tenzij een wettelijke plicht openbaarmaking van die informatie en/of gegevens gebiedt. De plicht tot geheimhouding eindigt niet na het beëindigen van de Overeenkomst. 

Artikel 6 Risico, eigendom en zorgplicht

6.1 Het risico voor tenietgaan, verlies, diefstal of achteruitgang van een zaak gaat over op Opdrachtgever op het moment van aflevering.

6.2 Opdrachtnemer behoudt het eigendom van de zaken tot het moment dat de Opdrachtgever alle verschuldigde bedragen heeft betaald. Opdrachtgever zal de zaken zolang hij het eigendom nog niet heeft verkregen niet vervreemden, belenen of verpanden, noch verhuren, uitlenen of op welke wijze, onder welke titel dan ook ter beschikking van derden stellen.

6.3 Opdrachtgever dient Opdrachtnemer onverwijld in te lichten indien beslag wordt of dreigt te worden gelegd op de zaken of anderszins eigendomsrechten van Opdrachtnemer of van door hem ingeschakelde derden dreigen te worden geschaad. Zolang het eigendom van de zaken bij Opdrachtnemer berust, is Opdrachtnemer gerechtigd de zaken bij de Opdrachtgever terug te halen. De kosten hiervan zijn voor rekening van de Opdrachtgever. De Opdrachtgever dient Opdrachtnemer toegang te verlenen tot de locatie waar de zaken zich bevinden.

Artikel 7 Garantie

7.1 Opdrachtnemer zal de goederen en Diensten leveren in overeenstemming met in de Overeenkomst overeengekomen technische en/of functionele specificaties. Opdrachtnemer garandeert geen ononderbroken of storingsvrije levering van Diensten.

7.2 a. De garantieperiode voor zaken bedraagt één jaar, ingaande op de datum van aflevering.

      b. De garantie op zaken omvat kosteloze reparatie dan wel vervanging van (onderdelen van) de zaken in geval van materiaal
          en/of fabricagefouten. De garantie omvat niet de levering en/of vervanging van verbruiksartikelen.
          De vervangen onderdelen worden automatisch eigendom van Opdrachtnemer.

      c. Geen garantie wordt verleend op zaken waarvan Opdrachtgever niet kan aantonen dat hij deze binnen de garantieperiode
          van Opdrachtnemer geleverd heeft gekregen.

7.3 a. De garantieperiode voor (systeem) software bedraagt drie maanden, ingaande op de dag na levering van de (systeem)
          software.

      b. De garantie op (systeem) software omvat het kosteloos opsporen en corrigeren van fouten in het geval de software niet
          functioneert conform de tussen partijen overeengekomen technische en functionele specificaties.

      c. Opdrachtnemer garandeert niet dat de (systeem) software zonder onderbreking of geheel foutloos zal functioneren noch
          dat alle fouten zullen worden verbeterd.

7.4 De werkzaamheden die onder de garantie vallen, worden alleen binnen Nederland verricht op een door Opdrachtnemer aan te geven adres. 

7.5 De garantie vervalt indien:

 1. reparaties, veranderingen of uitbreidingen aan de zaken zijn verricht door anderen dan Opdrachtnemer zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer;
 2. de zaken naar het oordeel van Opdrachtnemer zijn verwaarloosd dan wel onvoorzichtig en/of ondeskundig zijn gebruikt,  behandeld en/of onderhouden;
 3. typenummers, serienummers en/of garantiestickers zijn beschadigd, verwijderd en/of veranderd;
 4. wijzigingen in het garantiebewijs en/of aankoop bon zijn aangebracht;
 5. door verkeerd inleggen en/of lekkage van vervangbare batterijen defecten zijn ontstaan;
 6. defecten zijn ontstaan door het niet volgens de voorschriften aansluiten en/of installeren van (goedgekeurde) zaken;
 7. defecten zijn ontstaan ten gevolge van afwijkende omgevingscondities, voor zover dergelijke condities zijn aangegeven;
 8. defecten zijn ontstaan door overige van buitenaf komende oorzaken;
 9. de verzegeling van de zaken, voor zover aanwezig, is verbroken.

7.6 Indien Opdrachtnemer zaken heeft geleverd onder fabrieksgarantie, dan gelden uitsluitend de garantie­ voorwaarden en de garantietermijn van de fabrikant.

7.7 De garantietermijn wordt niet verlengd of vernieuwd door uitvoering van garantiewerkzaamheden, met dien verstande dat de garantie op de uitgevoerde garantiewerkzaamheden, inclusief op de vervangen onderdelen, 3 maanden bedraagt.

7.8 Eventuele verzend­- of voorrijkosten kunnen aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 8 Rechten van intellectuele eigendom

8.1 Met inachtneming van de in de Overeenkomst gestelde beperkingen en voorwaarden, verleent Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever een niet­ exclusief, niet overdraagbaar recht om de programmatuur, apparatuur of andere in verband met de Overeenkomst geleverde zaken te gebruiken in de vorm waarin ze zijn geleverd dan wel ter beschikking zijn gesteld, en wel uitsluitend voor interne doeleinden en voor zover noodzakelijk om gebruik te kunnen maken van de uit hoofde van de Overeenkomst geleverde Diensten.

8.2 De intellectuele of industriële eigendomsrechten van alle door Opdrachtnemer krachtens of in verband met de Overeenkomst      aan de Opdrachtgever ter beschikking gestelde programmatuur, apparatuur of andere zaken, met inbegrip van documentatie,  berusten bij Opdrachtnemer of zijn leveranciers en/of bij de derde die Opdrachtnemer heeft gemachtigd de programmatuur, apparatuur of andere zaken aan de Opdrachtgever ter beschikking te stellen. De Opdrachtgever verkrijgt slechts rechten voor zover die hem in de Overeenkomst uitdrukkelijk zijn toegekend.

8.3 Opdrachtnemer spant zich maximaal in om te waarborgen dat het gebruik door de Opdrachtgever van de programmatuur, apparatuur en andere door Opdrachtnemer in verband met de Diensten ter beschikking gestelde zaken geen inbreuk maken op de intellectuele of andere eigendomsrechten van derden.

8.4 Opdrachtnemer zal de Opdrachtgever vrijwaren en verdedigen tegen aanspraken van derden die verband houden met  vermeende inbreuk op intellectuele of industriële eigendomsrechten van derden door programmatuur, apparatuur of andere door Opdrachtnemer in verband met de Dienst(en) ter beschikking gestelde zaken, op de voorwaarden dat: Opdrachtgever :

 1. Opdrachtnemer onverwijld van dergelijke aanspraken in kennis stelt;
 2. de aanspraken niet erkent; en
 3. medewerking verleent aan de verdediging tegen dergelijke aanspraken. 

De vrijwaringsverplichting vervalt indien en voor zover de vermeende inbreuk redelijkerwijs kan worden toegeschreven aan misbruik van of aanpassingen aan de desbetreffende programmatuur, apparatuur of andere zaken door de Opdrachtgever, diens klanten, gelieerde ondernemingen, agenten of onderaannemers, wanneer de (vermeende) inbreuk een indirecte inbreuk betreft, of wanneer de (vermeende) inbreuk oorsprong heeft in de combinatie van de desbetreffende programmatuur, apparatuur of andere in verband met de Overeenkomst geleverde zaken met andere producten, programmatuur of elementen die niet geleverd zijn door Opdrachtnemer.

8.5 Indien een rechter onherroepelijk heeft beslist dat de Opdrachtgever inbreuk maakt op de intellectuele of industriële eigendomsrechten van derden als gevolg van een handeling of omissie aan de zijde van Opdrachtnemer, dan zal Opdrachtnemer, naar eigen keuze:

 1. maatregelen nemen om de inbreuk te beëindigen, zoals het vervangen van de inbreuk makende Dienst voor een functioneel  gelijkwaardige andere dienst of het wijzigen van de Dienst zodat deze niet langer meer inbreuk maakt maar functionele wel gelijkwaardig blijft, of
 2. de Diensten beëindigen en aan de Opdrachtgever eventueel reeds ontvangen bedragen voor nog niet verleende diensten terug betalen. 

Artikel 9 Medewerking door opdrachtgever

9.1 Opdrachtgever zal steeds tijdig al die informatie verstrekken die nuttig en noodzakelijk kan zijn voor uitvoering van de Overeenkomst en staat ervoor in dat de verstrekte informatie juist en volledig is.

9.2 Indien Opdrachtgever de voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke informatie en (hulp) middelen, niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking stelt aan Opdrachtnemer of als Opdrachtgever anderszins te kort schiet in zijn verplichtingen, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten.

9.3 Opdrachtgever zal medewerkers van Opdrachtnemer steeds toegang geven tot de locaties waar de werkzaamheden uitgevoerd dan wel waar de Diensten geleverd moeten worden.

Artikel 10 (Leverings)termijnen en verzuim

10.1 Alle door Opdrachtnemer genoemde (leverings) termijnen zijn indicatief en nimmer aan te merken als fatale termijnen. De enkele overschrijding van een (leverings)termijn brengt Opdrachtnemer niet in verzuim.

10.2 Indien overschrijding van enige (leverings)termijn dreigt, zullen Opdrachtnemer en Opdrachtgever zo spoedig mogelijk in overleg treden.

10.3 Verzuim van Opdrachtnemer treedt pas in nadat Opdrachtgever Opdrachtnemer schriftelijke in gebreke heeft gesteld en daarbij een redelijke termijn voor nakoming heeft gesteld en Opdrachtnemer niet binnen die redelijke termijn nakomt.

Artikel 11 Duur van de overeenkomst en beëindiging

11.1 Een Overeenkomst die voor bepaalde duur is aangegaan, wordt na afloop van de initiële contractduur telkens stilzwijgend verlengd met eenzelfde periode als de initiële periode, tenzij Opdrachtgever of Opdrachtnemer de Overeenkomst schriftelijk opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van drie (3) maanden voor het einde van de initiële contractduur of de verlengingsperiode.

11.2 Een Overeenkomst die is aangegaan voor onbepaalde duur kan door elk van de partijen na goed zakelijk overleg en onder opgave van redenen schriftelijk worden opgezegd. Indien een minimale duur is overeengekomen, geldt dat opzegging eerst kan geschieden na verloop van de minimale duur. Indien partijen geen opzegtermijn zijn overeengekomen, geldt een opzegtermijn van drie maanden.

11.3 Indien Opdrachtgever een Dienst vóór het verstrijken van de (minimale) contractduur opzegt is Opdrachtnemer gerechtigd tot de resterende vergoedingen welke verschuldigd zouden zijn als de Overeenkomst niet tussentijds zou zijn opgezegd.

11.4 Naast het bepaalde in de voorgaande leden is Opdrachtnemer gerechtigd levering van de Dienst(en) te beëindigen, met inachtneming van een aankondigingstermijn van ten minste drie maanden, indien technische of (bedrijfs)economische redenen daartoe noodzaken. In dat geval biedt Opdrachtnemer zo mogelijk een vervangende dienst aan. Indien de Opdrachtgever de dienst niet wenst te accepteren, of indien geen vervangende dienst beschikbaar is, wordt de Overeenkomst beëindigd op de datum dat Opdrachtnemer de dienstverlening staakt.

11.5 Het bepaalde in artikel 11.4 is tevens van toepassing indien Opdrachtnemer niet meer kan beschikken over specifieke producten en/of diensten die door derden worden geleverd, door oorzaken die buiten de macht van Opdrachtnemer liggen.

Artikel 12 Opschorting

12.1 Naast de wettelijke gronden voor opschorting, is Opdrachtnemer gerechtigd de dienstverlening met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk op te schorten en, indien van toepassing, Apparatuur, data of kabels van de Opdrachtgever van installaties, apparatuur en/of het netwerk van Opdrachtnemer los te koppelen, uit te schakelen of de elektronische toegang ertoe te blokkeren indien:

 1. Opdrachtnemer daartoe verplicht wordt door een overheidsinstelling of toezichthouder;
 2. dit noodzakelijk is voor de naleving (of handhaving) van (gewijzigde) wet­ of regelgeving;
 3. Opdrachtnemer daarmee uitvoering geeft aan een gerechtelijk bevel of een vonnis;
 4. de kwaliteit of beschikbaarheid van de diensten die Opdrachtnemer aan andere klanten levert, wordt, of dreigt te worden, geschaad door het gedrag van de Opdrachtgever of diens personeel, of door de apparatuur of kabels van de Opdrachtgever;
 5. de veiligheid van personen of goederen wordt, of dreigt te worden, geschaad door het gedrag van de Opdrachtgever of diens personeel;
 6. sprake is van een situaties waarin onmiddellijk moet worden gehandeld, bijvoorbeeld om de veiligheid van personen of de integriteit van het netwerk te beschermen;
 7. er gegronde redenen bestaan om aan te nemen dat het aanbieden of gebruiken van informatie of diensten die via de Dienst worden aangeboden wettelijk niet is toegestaan dan wel onrechtmatig is jegens derden.

12.2 De Opdrachtgever blijft gedurende de in artikel 12 lid 1, bedoelde periode van de opschorting betaling verschuldigd.

12.3 Voor zover Opdrachtnemer de dienstverlening heeft opgeschort omdat Opdrachtgever een verplichting niet nakomt, dan is Opdrachtnemer bij hervatting van de dienstverlening na opschorting gerechtigd om eventuele heraansluitingskosten in rekening te brengen.

Artikel 13 Ontbinding van de overeenkomst

13.1 Naast de wettelijke gronden voor ontbinding, is Opdrachtnemer gerechtigd de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien Opdrachtgever:

 1. surséance van betaling heeft aangevraagd of dit aan hem is verleend;
 2. in staat van faillissement is verklaard of een faillissementsaanvraag is ingediend.

Artikel 14 Aansprakelijkheid van Opdrachtnemer; vrijwaring

14.1 De totale aansprakelijkheid van Opdrachtnemer, uit welke hoofde dan ook, is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Indien de Overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan één jaar, wordt de voor de Overeenkomst bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. BTW) bedongen voor één jaar. In geen geval zal de aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer voor directe schade, uit welke hoofde dan ook, echter meer bedragen dan EUR 25.000 (vijfentwintig duizend Euro).

14.2 Verdere beperkingen:

 1. dood­ en letselschade tot een maximum van EUR 500.000, per gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis;
 2. zaakschade, bestaande uit de redelijke kosten van herstel of vervanging tot een maximum van EUR 500.000 per gebeurtenis;

Voor de schade genoemd onder 14.2 (2) geldt een absoluut maximum van EUR 1.000.000 gedurende de looptijd van de Overeenkomst.

14.3 De in artikel 14 lid 1 genoemde beperkingen van aansprakelijkheid vervallen in geval de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van het bestuur van Opdrachtnemer.

14.4 Aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor niet in artikel 14.1 opgenomen schade, waaronder mede begrepen gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens, schade door bedrijfsstagnatie en leegloop van personeel, aan derden verschuldigde boetes en vergoedingen en verminderde goodwill is te allen tijde uitgesloten.

14.5 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade binnen drie maanden na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Opdrachtnemer meldt.

14.6 De in dit artikel genoemde beperkingen van de aansprakelijkheid zijn van overeenkomstige toepassing op vrijwaringen.

14.7 Indien Partijen naast het recht op schadevergoeding een boete zijn overeengekomen, zullen de eventueel verbeurde contractuele boetes en uitgekeerde en/of uit te keren bedragen op grond van vrijwaringen in mindering worden gebracht op de eventuele schadevergoeding ter zake van dezelfde gebeurtenis.

14.8 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer en mede­ werkers van Opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden, in het bijzonder voor aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product of systeem dat door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door Opdrachtnemer geleverde apparatuur, programmatuur, websites, data­ bestanden of andere materialen, behoudens indien en voor zover Opdrachtgever bewijst dat de schade is veroorzaakt door die apparatuur, programmatuur, websites, databestanden of andere materialen.

Artikel 15 Overmacht

15.1 Geen van de Partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht.

15.2 Voor zover daaronder niet reeds begrepen, wordt onder overmacht tevens verstaan: werkstaking, bedrijfsbezetting, blokkades, embargo, overheidsmaatregelen, oorlog, revolutie en/of enig daarop gelijkende toestand, stroomstoringen, storingen in elektronische communicatielijnen, kabelbreuk, brand, ontploffing, waterschade, blikseminslag, natuurrampen, overstroming en/of aardbeving, gebrek aan en/of ziekte van Personeel alsmede een tekortkoming jegens Opdrachtnemer van de toeleveranciers van Opdrachtnemer of overmacht aan de zijde van toeleveranciers van Opdrachtnemer.

15.3 Wanneer de overmacht situatie langer dan negentig (90) dagen duurt, hebben partijen het recht om de Overeenkomst door middel van een aangetekende schriftelijke kennisgeving te beëindigen tenzij voorzienbaar is dat de overmacht situatie binnen redelijke termijn zal worden opgelost. Hetgeen reeds ingevolge de Overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn. 

Artikel 16 Wijziging en uitbreiding van werkzaam- heden, prestaties en/of leveringen

16.1 Indien Opdrachtnemer op verzoek of met instemming van Opdrachtgever werkzaamheden, andere prestaties, of leveringen heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van hetgeen is overeengekomen vallen, zullen deze werkzaamheden, prestaties, of leveringen door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Opdrachtnemer of zullen, in geval een vaste prijs is afgesproken de meerkosten in rekening worden gebracht. Opdrachtnemer is echter niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.

16.2 Opdrachtgever aanvaardt dat door wijziging of uitbreiding van de werkzaamheden, prestaties, of leveringen als bedoeld in dit artikel het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de verplichtingen, de wederzijdse verantwoordelijkheden van Opdrachtgever en Opdrachtnemer en de overeengekomen tarieven van Opdrachtnemer, kunnen worden beïnvloed. 

Artikel 17 Verplichtingen uit de wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet

17.1 Partijen zijn verplicht elkaar over en weer alle medewerking te verlenen teneinde de andere partij in staat te stellen zijn verplichtingen op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

17.2 Indien in deze Algemene Voorwaarden en de OnlineDiensten Voorwaarden dan wel de Overeenkomst wordt gerefereerd aan de bepalingen uit de Wbp, worden na 25 mei 2018 de corresponderende bepalingen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) bedoeld.

17.3 Opdrachtgever zal Opdrachtnemer steeds tijdig en deugdelijk informeren of enige verwerking in het kader van een Overeenkomst onder de Wbp valt en of deze verwerking is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), dan wel bij de functionaris voor de gegevensbescherming van Opdrachtgever. Voor zover de verplichting(en) genoemd in dit artikel werkzaamheden en/of kosten met zich meebrengt of meebrengen voor Opdrachtnemer, zal Opdrachtgever deze vergoeden.

17.4 Opdrachtgever zal er zorg voor dragen dat de verantwoordelijke in de zin van de Wbp alle verplichtingen van de Wbp zal naleven. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden die jegens Opdrachtnemer mochten worden ingesteld op grond van de Wbp.

17.5 Opdrachtnemer is gerechtigd om doorgifte van ongewenste communicatie als bedoeld in artikel 11.7 Telecommunicatiewet zoals spamberichten, malware en virussen te blokkeren. 

Artikel 18 Slotbepalingen

18.1 Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

18.2 Geschillen tussen Partijen die voortvloeien uit of verband houden met de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht.

18.3 Opdrachtnemer is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. De wijzigingen treden vier weken na de bekendmaking of op een latere datum in de bekendmaking vermeld, in werking.

18.4 Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd een Dienst te wijzigen of bepaalde onderdelen van de Dienst te vervangen door andere onderdelen waarbij het wezenlijke karakter van de Dienst in stand zal blijven. 

18.5 Door Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever verleende gebruiksrechten op de Diensten zijn strikt persoonlijk. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan rechten (door) te verkopen of anderszins ter beschikking te stellen aan derden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

18.6 Elk van de Partijen zal gedurende de looptijd van de Overeenkomst en tot een jaar na beëindiging daarvan geen medewerkers van de andere partij die betrokken zijn geweest bij de uitvoering van de Overeenkomst in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij. De andere partij is gerechtigd om aan de bedoelde toestemming voorwaarden te verbinden.

18.7 Opdrachtnemer is gerechtigd nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan derden uit te besteden. Dit ontslaat Opdrachtnemer echter op geen enkele wijze van zijn verplichtingen.

18.8 Opdrachtnemer heeft het recht de Overeenkomst(en) met Opdrachtgever over te dragen aan andere ondernemingen die onderdeel zijn van het concern waarvan Opdrachtnemer deel uitmaakt en/of aan derden. Opdrachtgever zal zijn medewerking hieraan niet op onredelijke gronden onthouden of vertragen. In geval Opdrachtnemer hiertoe overgaat, zal zij Opdrachtgever hierover informeren.

18.9 Opdrachtgever dient alle mededelingen en kennisgevingen in het kader van een overeenkomst te zenden naar het (e-mail) adres van de daarvoor aangewezen persoon of afdeling.

18.10 Indien bepalingen of delen van bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden of bijlagen daarbij in enig opzicht onwettig, ongeldig of niet afdwingbaar zijn of worden, zullen de overige bepalingen of zal het geldige deel van de ongeldige bepaling volledig van kracht en afdwingbaar blijven, zonder enig gevolg voor de overige verplichtingen van Partijen. Voorts zal de onwettige, ongeldige of niet­ afdwingbare bepaling worden geacht te zijn vervangen door een bepaling met zo veel mogelijk dezelfde juridische en commerciële strekking.

Algemene Voorwaarden ConanDoyle B.V.
Publicatie datum : December 2017
Wijzigingsdatum : 23 - Maart - 2018