- Begripsbepalingen ConanDoyle B.V. -

 

 

Artikel 1: Begripsbepalingen

Algemene Voorwaarden: de algemene leveringsvoorwaarden gebruikt door ConanDoyle.
OnlineDiensten Voorwaarden: voorwaarden die gelden voor de levering van (online) producten en/of Diensten en die gelden in aanvulling op de Algemene Voorwaarden.
Applicatie: de programmatuur en/of infrastructuur voor de Diensten inclusief nieuwe versies daarvan, zoals nader omschreven in de Overeenkomst en/of Dienstbeschrijving.
Betrokkene: Degene op wie een (Bijzonder) Persoonsgegeven betrekking heeft, en die al dan niet wordt vertegenwoordigd door een wettelijk vertegenwoordiger. Betrokkenen kunnen bijvoorbeeld zijn: klanten, professionals, medewerkers en bezoekers.
Bijzondere Persoonsgegevens: Persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen of het lidmaatschap van een vakbond blijken, genetische gegevens (DNA/RNA) of biometrische gegevens (bijv. foto’s) met het oog op de unieke identificatie van een persoon, en gegevens over gezondheid, of iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid.
ConanDoyle: ConanDoyle B.V., optredend als Opdrachtnemer en/of Verwerkingsverantwoordelijke.
Derde: Een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan, niet zijnde de Betrokkene, de Verwerkingsverantwoordelijke, de Verwerker, of de personen die onder rechtstreeks gezag van de Verwerkingsverantwoordelijke of de Verwerker gemachtigd zijn om Persoonsgegevens te verwerken.
Dienstbeschrijving: de nadere beschrijving van de (geleverde of te leveren) Diensten in de Overeenkomst, als bijlage van de Overeenkomst of een e-mail waarin de Diensten zijn beschreven.
Diensten: Door of namens Opdrachtnemer aan Opdracht­gevers te leveren prestatie zoals beveiligings­-, ICT- of andere, daarmee samenhangende diensten waarin opgenomen (kunnen) zijn producten, goederen, (SaaS) Applicaties of andere zaken zoals beschreven in de Dienstbeschrijving en al dan niet op afstand (via internet) geleverd.
Fair Use Policy: het beleid van Opdrachtnemer betreffende het redelijk gebruik door Opdrachtgever van de te gebruiken hoeveelheid data(opslag), netwerkcapaciteit of verkeer zoals dat bekend is gemaakt in de Dienstbeschrijving.
Gebruiker: Opdrachtgever en/of zijn medewerker die feitelijk gebruik maakt van de Dienst.

Hulp Applicatie: de software die door de Gebruiker geïnstalleerd dient te worden op zijn computer om gebruik te kunnen maken van de Applicatie.
Opdrachtgever: degene die handelt in de uitoefening van beroep op bedrijf met wie Leverancier een Overeenkomst is aangegaan voor de levering van goederen en Diensten, waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn.
Opdrachtnemer: ConanDoyle B.V., gevestigd aan de Doornseweg 12, 3832 RL te Leusden.
Overeenkomst: de afspraken vastgelegd in een formulier, document, e-mail of op een andere wijze, op grond waarvan Opdrachtnemer de daarin genoemde producten en/of Diensten aan Opdrachtgever levert.
Partij(en): de Opdrachtgever of Opdrachtnemer afzonderlijk (“Partij”) dan wel gezamenlijk (“Partijen”).
Persoonsgegevens​​​​​​​: Alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (‘de Betrokkene’), zoals bijvoorbeeld naam, adres, geboortedatum, titel(s), geslacht, adres, telefoonnummer, e-mailadres, functie, personeelsnummer, medische rapportages, inhoud van e-mails, prestaties/cijfers, brieven, klachten, foto’s, video’s, IP-adressen, tracking cookies, login namen en wachtwoorden.
Server: een door of ten behoeve van Leverancier beheerde computer of bij elkaar horende groep computers en aanverwante hardware, met daarop webserver apparatuur, de Applicatie, ondersteunende programmatuur en/of database software, die bereikbaar is vanaf het internet.
Toegangscode: de toegangscode die samen met de gebruikersnaam toegang biedt tot de Server.
Verwerker​​​​​​​: De natuurlijke persoon of rechtspersoon die ten behoeve van de Verwerkingsverantwoordelijke (ConanDoyle) Persoonsgegevens verwerkt, zoals bijvoorbeeld de leverancier van CRM systeem, een salarisadministratie of andere door ConanDoyle in te zetten (software) leveranciers. Een Verwerker heeft een uitvoerende taak, ten behoeve van de activiteiten van de Verwerkingsverantwoordelijke.
Verwerking van Persoonsgegevens: ​​​​​​​Een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, geautomatiseerd of handmatig, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens.
Verwerkingsverantwoordelijke​​​​​​​: De entiteit die het doel en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt. In het kader van onze verklaring en/of reglement is ConanDoyle, vertegenwoordigd door de directie, de Verwerkingsverantwoordelijke.

Artikel 2: Toepasselijkheid

De in Artikel 1 beschreven begripsbepalingen zijn van toepassing op de volgende documenten van ConanDoyle B.V.: