OnlineDiensten Voorwaarden ConanDoyle B.V.

Artikel 1 Begripsbepalingen

De begripsbepalingen hebben wij netjes op een rijtje gezet in het overzicht Begripsbepalingen en worden gebruikt in al onze voorwaarden en contracten.

Artikel 2 Toepasselijkheid en totstandkoming overeenkomst

2.1 Deze aanvullende voorwaarden alsmede de Algemene Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en Overeenkomsten inzake online diensten.

2.2 De Overeenkomst, dan wel de wijziging daarvan, komt elektronisch tot stand op het moment waarop Opdrachtnemer aan Opdrachtgever de (elektronische) bevestiging verstuurt dat de aanvraag is geaccepteerd. Opdrachtnemer heeft het recht om zonder opgave van redenen een aanvraag niet te accepteren.

2.3 Opdrachtgever verklaart de (online) aanvraag volledig en naar waarheid te hebben geaccordeerd, en verklaart wijzigingen van deze gegevens onverwijld aan Opdrachtnemer te zullen verstrekken.

2.4 Bij overeenkomsten op afstand, zoals bedoeld in artikel 6:230o van het BW, kan Opdrachtgever die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, zonder daarvoor een vergoeding verschuldigd te zijn, de overeenkomst schriftelijk of elektronisch ontbinden binnen veertien werkdagen na de bevestiging door Opdrachtnemer. Na deze periode is Opdrachtnemer gerechtigd de kosten in rekening te brengen zoals overeengekomen.

2.5 Indien en voor zover Opdrachtnemer programmatuur van derden aan Opdrachtgever ter beschikking stelt als (onderdeel van de) Dienst, zullen, mits zulks door Opdrachtnemer schriftelijk of elektronisch aan Opdrachtgever is meegedeeld, voor wat betreft die programmatuur de voorwaarden van die derden van toepassing zijn met terzijdestelling van het bepaalde tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever aangaande de onderwerpen geregeld in die voorwaarden. Opdrachtgever aanvaardt bij het aangaan van de Overeenkomst de bedoelde voorwaarden van die derden. Indien en voor zover de bedoelde voorwaarden van derden in de verhouding tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer geacht worden niet van toepassing te zijn of buiten toepassing worden verklaard, geldt onverminderd het bepaalde tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever.

Artikel 3 Toegang tot de dienst

3.1 Verstrekte Toegangscodes zijn niet overdraagbaar en strikt persoonlijk en uitsluitend voor gebruik binnen de organisatie van Opdrachtgever. Opdrachtgever zal geheimhouding betrachten met betrekking tot Toegangscodes ten aanzien van derden, en zal de vereiste zorgvuldigheid in acht nemen ten aanzien van het gebruik van de Toegangscodes.

3.2 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor elk gebruik, met of zonder zijn toestemming, van de Dienst en van de aan hem beschikbaar gestelde Toegangscode(s). Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade bij Opdrachtgever en/of derden die is ontstaan door onbevoegd gebruik van de Toegangscode(s) en/of verlies van Toegangscode(s).

3.3 Opdrachtgever stelt Opdrachtnemer onverwijld op de hoogte indien de Toegangscode(s) onbevoegd wordt gebruikt of bij verlies dan wel een vermoeden daartoe bij Opdrachtgever bestaat. Opdrachtgever kan Opdrachtnemer verzoeken de Toegangscode(s) te blokkeren. Opdrachtnemer is gerechtigd te allen tijde de Toegangscode(s) te blokkeren indien zij kennis draagt van onbevoegd gebruik van de Toegangscode(s), zonder gehouden te zijn tot vergoeding van schade en/of kosten.

3.4 Opdrachtnemer kan de Toegangscode(s) buiten gebruik stellen of de dienstverlening opschorten indien zij een ernstig vermoeden heeft dat deze gebruikt wordt in strijd met het bepaalde in de Algemene Leveringsvoorwaarden en/of deze Aanvullende Voorwaarden. De verplichting tot betaling blijft gedurende een dergelijke buitengebruikstelling bestaan.

 

Artikel 4 Gebruik van de dienst

4.1 Na de totstandkoming van de Overeenkomst verkrijgt Opdrachtgever een gebruiksrecht op de Applicatie om deze te gebruiken in overeenstemming met het bepaalde in de Overeenkomst.

4.2 Voor het gebruik en het onderhoud van de Applicatie kan Opdrachtnemer nimmer worden aangesproken tot meer of anders dan geldt in de relatie tussen Opdrachtnemer en zijn desbetreffende toeleverancier van die Applicatie.

4.3 Opdrachtgever zal op geen enkele wijze inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van Opdrachtnemer en/of derden. Indien het Opdrachtnemer ter kennis komt dat gegevens die met behulp van de Dienst worden opgeslagen, bewerkt, verwerkt of anderszins ingevoerd onrechtmatig zijn jegens derden, dan is Opdrachtnemer gerechtigd deze gegevens per direct, zonder voorafgaande mededeling, van de Server te verwijderen en te vernietigen. Reeds nu voor alsdan verleent Opdrachtgever toestemming aanOpdrachtnemer om alle inbreuk makende gegevens van de Server te verwijderen en te vernietigen. Opdrachtnemer zal in geen enkel geval aansprakelijk zijn voor enige schade die voortvloeit uit dit handelen.

4.4 Opdrachtgever is niet gerechtigd zelfstandig fouten in de Dienst te (doen) corrigeren, er aanpassingen in aan te brengen, over te brengen naar andere apparatuur, te koppelen met andere apparatuur en software, zelfstandig de functionaliteit uit te breiden, parameters te wijzigen of beveiligingen te verwijderen.

4.5 Voor de toegang tot en het gebruik van de Dienst dienen eventueel Hulp Applicaties door Opdrachtgever te worden geïnstalleerd. Op het gebruik van de Hulp Applicaties kunnen (naast de Algemene Leveringsvoorwaarden en deze Aanvullende Voorwaarden) aanvullende (licentie) voorwaarden (van derden) van toepassing zijn. De geschiktheid voor specifieke doeleinden, functionaliteit of bruikbaarheid van de Hulp Applicaties kunnen niet door Opdrachtnemer worden gegarandeerd

4.6 Opdrachtgever staat er bij het gebruik van de Dienst in elk geval voor in dat hij, voor zover relevant, de volgende voorschriften in acht neemt:

 1. Opdrachtgever en/of Gebruiker zal geen handelingen verrichten waardoor storingen in de Dienst, (computer)netwerken of (telecommunicatie-)infrastructuren (van andere gebruikers) worden veroorzaakt of ten aanzien daarvan overlast, beperkt gebruik of onvoorzien gebruik (voor andere gebruikers) worden veroorzaakt. Indien het elektronisch communicatieverkeer hinder ondervindt van het gebruik van de Dienst of van aangesloten (rand) apparatuur van Opdrachtgever, is Opdrachtgever verplicht de door Opdrachtnemer te geven redelijke instructies op te volgen;
 2. Opdrachtgever en/of Gebruiker zal geen handelingen verrichten of nalaten waarvan hij weet of redelijkerwijs had moeten weten dat die zouden leiden tot een gebruik van de Dienst dat strafbaar of jegens Opdrachtnemer en/of derden onrechtmatig is;
 3. Opdrachtgever is er voor verantwoordelijk dat de door hem gebruikte hardware en software zullen voldoen aan de door Opdrachtnemer voorgeschreven minimale systeemeisen;
 4. Opdrachtgever zal zorg dragen voor het beschermen van zijn (rand)apparatuur, software, telecommunicatie-infrastructuur en internetverbinding tegen virussen, computercriminaliteit en onrechtmatig gebruik door derden;
 5. Opdrachtgever en/of Gebruiker zal geen (computer)virussen of andere bestanden verspreiden die de (goede werking van de) Dienst kunnen beschadigen;
 6. Opdrachtgever en/of Gebruiker zal geen Toegangscode(s) misbruiken of de beveiliging van de Dienst doorbreken en/of trachten te doorbreken;
 7. Opdrachtgever en/of Gebruiker zal niet ongevraagd grote hoeveelheden berichten met dezelfde of vergelijkbare inhoud (spam) verzenden;
 8. Opdrachtgever en/of Gebruiker zal zich niet (misleidend) uitgeven voor een ander, bijvoorbeeld door gebruik te maken van een adres, waarmee hij zich kenbaar maakt als afzender van een bepaald bericht van een derde zonder diens toestemming;
 9. Opdrachtgever en/of Gebruiker zal geen racistisch of discriminerend materiaal en/of (kinder) pornografie openbaar maken of verspreiden. Onder verspreiden wordt tevens verstaan het plaatsen op of verspreiden via de infrastructuur van de Dienst;
 10. Opdrachtgever en/of Gebruiker zal niet tegen de wil van de eigenaar of beheerder opzettelijk en zonder toestemming binnendringen in een computersysteem of een deel daarvan (hacken);
 11. Opdrachtgever en/of Gebruiker zal informatie en gegevens die van Opdrachtnemer wordt ontvangen in het kader van de Dienst niet openbaar maken, verveelvoudigen of anderszins aanwenden dan voor gebruik in zijn interne bedrijfsvoering.  Het delen of doorlijnen van de informatie en gegevens met andere bedrijven is niet toegestaan;
 12. Indien bij een Dienst is aangegeven dat daarop een Fair Use Policy van toepassing is geldt dat de te gebruiken hoeveelheid data(opslag), netwerkcapaciteit of verkeer redelijk dient te zijn. Als ‘niet-redelijk’ wordt in ieder geval beschouwd, ook indien geen Fair Use Policy van toepassing is verklaard, indien de Opdrachtgever 10 (tien) maal meer data(opslag), netwerkcapaciteit of verkeer gebruikt dan de gemiddelde gebruiker gebruikt, welke hoeveelheid is afgeleid van het gemiddeld gebruik van andere gebruikers van de Dienst. Indien Opdrachtnemer constateert dat sprake is van niet-redelijk gebruik van een Dienst is zij gerechtigd, zonder voorafgaande aankondiging, het gebruik van de Dienst al dan niet tijdelijk op te schorten, de gebruiksmogelijkheden of het kwaliteitsniveau van de Dienst al dan niet tijdelijk te beperken, of – bij herhaald onredelijk gebruik – de overeenkomst voor de Dienst te ontbinden. Op haar Internetsite kan Opdrachtnemer nadere voorbeelden geven van niet-redelijk gebruik, in combinatie met de maatregelen die bij het betreffende gebruik getroffen zullen worden. 

4.7 Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het beschikbaar hebben en functioneren van de door hem gebruikte (rand)apparatuur en software, hulpapplicaties, configuratie en internetverbinding en voor de instandhouding van een aansluiting op het energienetwerk en andere aansluitingen die nodig zijn voor de toegang tot en gebruik van de Dienst.

Artikel 5 Onderhoud, beschikbaarheid en ondersteuning

5.1 Opdrachtnemer zal zich inspannen om de overeengekomen Dienst steeds naar behoren te doen functioneren en streeft naar een zo hoog mogelijke beschikbaarheid, kwaliteit en beveiliging van de Dienst. Opdrachtnemer geeft echter, anders dan zoals eventueel opgenomen in de Overeenkomst en/ of Dienstbeschrijving, geen enkele garantie ter zake.

5.2 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om de technische eigenschappen van de Applicatie tussentijds te (laten) wijzigen om de functionaliteit te verbeteren en om eventuele fouten te (laten) herstellen of om te voldoen aan bij of krachtens de wet gestelde regels. Opdrachtnemer spant zich in om eventuele fouten in de Programmatuur op te sporen en te (laten) herstellen, echter Opdrachtnemer kan niet garanderen dat alle fouten worden hersteld. Indien door een dergelijke wijziging een materiële afwijking in de functionaliteit van de Applicatie optreedt, zal Opdrachtnemer Opdrachtgever daarvan vóór de wijziging schriftelijk of elektronisch op de hoogte stellen.

5.3 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de Dienst tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering van de computersystemen van Opdrachtnemer. Opdrachtnemer zal een dergelijke buitengebruikstelling zo veel mogelijk buiten kantooruren om laten plaatsvinden en Opdrachtgever tijdig van tevoren op de hoogte stellen van de geplande buitengebruikstelling. Opdrachtnemer zal wegens zodanige buitengebruikstelling van de Dienst nimmer tot enige schadevergoeding jegens Opdrachtgever gehouden zijn.

5.4 Bij bepaalde informatiebeveiligingsdiensten, kan Opdrachtnemer filters aanbieden waarmee Opdrachtnemer ongewenste inhoud op de systemen van Opdrachtgever kan blokkeren. Opdrachtnemer zal zich inspannen om de informatiebeveiligingsdiensten steeds naar behoren te doen functioneren en streeft hierbij naar een zo hoog mogelijke beveiliging van de Dienst. Opdrachtnemer geeft echter, anders dan zoals eventueel opgenomen in de Overeenkomst en/of Dienstbeschrijving, geen enkele garantie ter zake.

5.5 De gebruikersdocumentatie van de vigerende versie van de Applicatie zal op de Portal steeds in elektronische vorm beschikbaar zijn voor de Gebruikers.

5.6 In de Overeenkomst en/of Dienstbeschrijving kunnen dienst specifieke voorwaarden ten aanzien van de beschikbaarheid, het beheer en de support die gelden voor de te leveren Dienst worden vastgelegd.

5.7 Opdrachtgever en zijn Gebruikers bepalen zelf welke gegevens met behulp van de Dienst worden opgeslagen, bewerkt, verwerkt of anderszins ingevoerd. Opdrachtnemer heeft geen kennis van deze gegevens. Opdrachtgever blijft daarom zelf verantwoordelijk voor de door haar ingevoerde gegevens. Opdrachtnemer is derhalve niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit de door Opdrachtgever ingevoerde gegevens. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor aanspraken van derden op vergoeding van schade die deze derden op enigerlei wijze op Opdrachtnemer zouden kunnen verhalen, voor zover deze aanspraak is gegrond op het gebruik dat door Opdrachtgever van de Dienst is gemaakt.

Artikel 6 Gegevens

6.1 Opdrachtnemer is niet gehouden de juistheid en volledigheid van de opgegeven gegevens te controleren en is daarom niet aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van door Opdrachtgever aangeleverde onjuiste en/of onvolledige informatie.

6.2 Partijen zullen de richtlijnen uit het Privacystatement ConanDoyle, waarvan de meest recente versie steeds te vinden is op de internetsite https://www.conandoyle.eu/nl/privacy-statement van Opdrachtnemer, naleven.

6.3 Opdrachtnemer zal wettelijke verplichtingen tot verstrekking van informatie van Opdrachtgever (waaronder persoonsgegevens) en tot het medewerken aan aftappen naleven. Opdrachtnemer kan voorts persoonsgegevens aan derden verstrekken met het oog op commerciële en charitatieve doeleinden, mits Opdrachtgever daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.

6.4 De persoonsgegevens van Opdrachtgever worden door Opdrachtnemer niet langer bewaard dan vereist is voor de uitvoering van de Overeenkomst of dan wettelijk is verplicht, waarna Opdrachtnemer deze definitief kan verwijderen zonder Opdrachtgever daarvan op de hoogte te stellen.

Artikel 7 Opschorting

7.1 Opdrachtnemer is zeven dagen na een voorafgaande aanmaning of ingebrekestelling, gerechtigd de toegang tot de Dienst geheel of gedeeltelijk te blokkeren, indien Opdrachtgever tekort schiet in de nakoming van enige verbintenis uit hoofde van de Overeenkomst, Algemene Leveringsvoorwaarden en/of deze OnlineDiensten Voorwaarden.

Artikel 8 Domeinnamen en IP-adressen

8.1 Indien de Dienst (mede) ertoe strekt dat Opdrachtnemer voor Opdrachtgever zal bemiddelen bij het verkrijgen van een domeinnaam en/of IP-adres, geldt voorts het in dit artikel bepaalde.

8.2 Aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een domeinnaam en/of IP-adres zijn afhankelijk van en zijn onderworpen aan de geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties, waaronder de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland. De desbetreffende instantie beslist over de toekenning van een domeinnaam en/of IP-adres. v vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd.

8.3 Opdrachtgever kan uitsluitend uit de bevestigingsmail van Opdrachtnemer, waarin vermeld wordt dat de gevraagde domeinnaam is geregistreerd, het feit van registratie vernemen. Een factuur voor registratiekosten is geen bevestiging van registratie.

8.4 Opdrachtgever vrijwaart en houdt Opdrachtnemer schadeloos voor alle schade die verband houdt met (het gebruik van) een domeinnaam namens of door Opdrachtgever.

8.5 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor het verliezen door Opdrachtgever van diens recht(en) op een domeinnaam of voor het feit dat de domeinnaam tussentijds door een derde wordt aangevraagd en/of verkregen, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van het bestuur van Opdrachtnemer.

8.6 Indien Opdrachtnemer een domeinnaam op haar naam registreert ten behoeve van Opdrachtgever, zal Opdrachtnemer medewerking verlenen aan verzoeken van Opdrachtgever tot verhuizing, overdracht of opzegging van deze domeinnaam.

8.7 Opdrachtgever dient zich te conformeren aan de regels die registrerende instanties stellen voor aanvraag, toekenning of gebruik van een domeinnaam.Opdrachtnemer zal Opdrachtgever hierover informeren. Niet conformeren aan deze regels kan tot gevolg hebben dat de registrerende instantie de domeinnaam ontoegankelijk of onbruikbaar maken, of dat zij Opdrachtnemer hiertoe verplichten.

8.8 Opdrachtnemer heeft het recht de domeinnaam ontoegankelijk of onbruikbaar te maken, dan wel op haar eigen naam te (doen) plaatsen wanneer Opdrachtgever aantoonbaar in gebreke blijft bij de nakoming van de Overeenkomst, zulks echter uitsluitend voor de duur dat Opdrachtgever in gebreke is en uitsluitend na verloop van een redelijke termijn tot nakoming gesteld in een schriftelijke ingebrekestelling.

8.9 In geval van ontbinding van de Overeenkomst wegens wanprestatie van Opdrachtgever is Opdrachtnemer gerechtigd alle domeinnamen op naam van Opdrachtgever per direct op te heffen.

Artikel 9 (Gevolgen) beëindiging

9.1 Indien de Overeenkomst opzegging anders dan tegen het einde van de maand mogelijk maakt en Opdrachtgever tijdig van deze mogelijkheid gebruik heeft gemaakt, worden gedurende minder dan een maand genoten diensten naar rato gefactureerd.

9.2 Bij beëindiging van de Overeenkomst is Opdrachtnemer gerechtigd gegevens die met behulp van de Dienst worden opgeslagen, bewerkt, verwerkt of anderszins ingevoerd per direct, zonder voorafgaande mededeling, van de Server te verwijderen en te vernietigen.

OnlineDiensten Voorwaarden ConanDoyle B.V.
Publicatie datum : Maart 2018
Laatst bijgewerkt : 23 - Maart - 2018.