Privacy Statement ConanDoyle

 

ConanDoyle neemt uw privacy serieus. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke persoonsgegevens ConanDoyle verwerkt, hoe ConanDoyle deze verwerkt en voor welke doeleinden wij deze verwerken.

 

ConanDoyle staat voor transparantie, korte lijnen en heldere taal. Wij willen u dus ook duidelijkheid geven over het gebruik van uw persoonsgegevens. ConanDoyle verwerkt uw persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende privacy-wetgeving.

Voor wie geldt dit Privacy Statement?

Dit Privacy Statement is van toepassing op alle personen waarvoor ConanDoyle Persoonsgegevens verwerkt.

Hieronder een overzicht van de belangrijkste categorieën:

 • bezoekers van onze website;
 • professionals van ConanDoyle
 • (medewerkers van) klanten;
 • ontvangers van ConanDoyle nieuwsbrieven en andere mailings;
 • potentiële klanten van ConanDoyle;
 • (medewerkers van) leveranciers;
 • derden die met ConanDoyle communiceren;

Welke Persoonsgegevens verwerkt ConanDoyle?

ConanDoyle verwerkt Persoonsgegevens die u zelf aan ons hebt verstrekt, persoonsgegevens gegenereerd tijdens uw bezoek aan onze website en het lezen van nieuwsbrieven en persoonsgegevens die wij hebben ontleend aan andere bronnen.

Door u aan ConanDoyle verstrekt:

 • Contactgegevens en andere Persoonsgegevens die nodig zijn voor de aan u geleverde Diensten
 • Persoonsgegevens die u aan ConanDoyle verstrekt in het kader van events, surveys, seminars, bijeenkomsten of inschrijvingen op nieuwsbrieven

Persoonsgegevens ontvangen via onze website:

 • Gegevens aangaande uw bezoek aan onze website.
 • Gegevens aangaande het apparaat waarmee u onze website heeft bezocht, bijvoorbeeld uw IP adres;
 • Uw surfgedrag en interesses 

Persoonsgegevens ontvangen uit overige bronnen:

 • Persoonsgegevens ontvangen uit openbare online bronnen zoals bedrijfswebsites en Social Media platforms, zoals LinkedIn en Facebook
 • Persoonsgegevens verkregen uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel of kredietbeoordelaars
 • Overige op u betrekking hebbende Persoonsgegevens die wij verkregen hebben bij het verlenen van Diensten via onder meer professionals en samenwerkingspartners

Waarom verwerkt ConanDoyle uw Persoonsgegevens?

ConanDoyle gebruikt uw Persoonsgegevens voor verschillende doeleinden:

 • Het u toesturen van onze nieuwsbrief of informatie
 • Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om u de door u gevraagde inlichtingen te verstrekken en op uw vragen te reageren
 • Om u te informeren over actuele ontwikkelingen en wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om analyses uit te voeren zodat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren
 • Om onze diensten af te stemmen op uw behoefte volgen en analyseren wij uw surfgedrag

De beveiliging van uw gegevens

 • ConanDoyle neemt passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om te voorkomen dat de Persoonsgegevens worden beschadigd, verloren gaan of onrechtmatig worden verwerkt. Deze maatregelen zijn er mede op gericht om niet noodzakelijke verzameling en verdere (niet noodzakelijke) verwerking van persoonsgegevens te voorkomen
 • Bij de beveiligingsmaatregelen wordt rekening gehouden met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, de context en de verwerkingsdoeleinden en de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico’s voor de rechten en vrijheden van betrokkenen
 • Een ieder die betrokken is bij de verwerking van Persoonsgegevens binnen ConanDoyle is verplicht tot geheimhouding van de betreffende persoonsgegevens, en zal deze gegevens slechts verwerken voor zover dat noodzakelijk is voor de uitoefening van de betreffende functie, werkzaamheden of taak
 • ConanDoyle hanteert algemeen in de branche geaccepteerde standaarden van technologische en operationele beveiliging teneinde persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik, wijziging of vernietiging. Indien u vragen heeft over de beveiliging van uw Persoonsgegevens, of als er aanwijzingen van misbruik zijn, vragen wij u via SirArthur@conandoyle.eu of +31(0)85 06 06 496 contact op te nemen met ons

Inschakelen / delen gegevens met derden

ConanDoyle kan Persoonsgegevens aan derden verstrekken als daarvoor een grondslag bestaat in de zin van het genoemde onder de paragraaf Grondslagen.

Derden aan wie wij uw Persoonsgegevens verstrekken kunnen zelf verantwoordelijk zijn voor de naleving van de privacywetgeving. ConanDoyle is in dat geval niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door deze derden. Voor zover een derde uw persoonsgegevens verwerkt in de hoedanigheid van verwerker van ConanDoyle en dus op verzoek en conform instructie van ConanDoyle handelt, sluit ConanDoyle met een dergelijke derde een verwerkersovereenkomst af die aan de in de AVG omschreven vereisten voldoet.

Gegevens buiten de Europese Unie

Om onze diensten te kunnen verlenen kan het noodzakelijk zijn dat ConanDoyle uw persoonsgegevens doorgeeft aan een ontvanger in een land buiten de Europese Unie. In dat geval ziet ConanDoyle er op toe dat dergelijke doorgifte van gegevens in overeenstemming is met de AVG.

Grondslagen

Bij de verwerking van persoonsgegevens door ConanDoyle baseert ConanDoyle zich op onderstaande grondslagen. De gegevensverwerking kan noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een Overeenkomst die wij hebben gesloten of noodzakelijk zijn ter uitvoering van een wettelijke plicht. 

Verwerking van persoonsgegevens gebeurt alleen indien aan een van de onderstaande voorwaarden is voldaan:
a.    De verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan ConanDoyle is opgedragen.
b.    De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op ConanDoyle rust.
c.    De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent (bijvoorbeeld de arbeidsovereenkomst) of om op verzoek van u vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.
d.    De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van ConanDoyle of van een derde, behalve wanneer de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkene zwaarder wegen.
e.    De verwerking is noodzakelijk om de vitale belangen van u of een andere natuurlijke persoon te beschermen (levensbelang).
f.    U heeft toestemming gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor één of meer specifieke doeleinden. 

Bewaartermijnen

ConanDoyle bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor deze worden verwerkt, tenzij het langer bewaren van de persoonsgegevens op grond van wet- of regelgeving verplicht is.

Uw rechten

U kunt ConanDoyle verzoeken uw gegevens te laten corrigeren, aanvullen, verwijderen of af te schermen indien de gegevens onvolledig, onjuist zijn of in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Daarnaast heeft u het recht om de gegevens die wij van u in ons bezit hebben op te vragen. Wilt u van ons geen nieuwsbrieven, e-mailberichten, uitnodigingen voor events meer ontvangen? U kunt zich op elk moment kosteloos uitschrijven via SirArthur@conandoyle.eu.

U hebt daarnaast het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. ConanDoyle zal de verwerking staken indien zij daar wettelijk toe verplicht is of indien andere dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking bestaan die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden.

Klachtenregeling

 • Wanneer u van mening bent dat het doen of nalaten van ConanDoyle niet in overeenstemming is met de AVG, dit statement of (andere) toepasselijke wet- of regelgeving, dan kan een klacht worden ingediend overeenkomstig de binnen ConanDoyle geldende klachtenregeling. Een betrokkene kan zich eveneens wenden tot de functionaris voor gegevensbescherming (of de directie) van ConanDoyle.
 • Als een klacht naar de mening van u door ConanDoyle niet correct is afgewikkeld, kunt u zich wenden tot de rechter of de Autoriteit Persoonsgegevens.

Statement aan veranderingen onderhevig

ConanDoyle behoudt zich het recht voor om dit “privacy statement” aan te passen of te wijzigen bijvoorbeeld wanneer zich wijzigingen in de verwerkingen voordoen of indien regelgeving wijzigt. Bij grootscheepse wijzigingen zal ConanDoyle dit onder uw aandacht brengen. Niets in dit “privacy statement” heeft tot doel om enige verplichting of overeenkomst tot stand te doen komen tussen ConanDoyle en enige bezoeker aan deze website of om enige informatie in dat kader te verschaffen.

Cookies

Teneinde te kunnen verzekeren dat onze website goed kan worden gebruikt en teneinde verbeterde navigatie voor onze bezoekers te kunnen faciliteren, is het mogelijk dat ConanDoyle gebruik maakt van cookies zodat geaggregeerde gegevens kunnen worden verzameld. Cookies zijn kleine tekstbestanden die zijn opgeslagen in de browser van de gebruiker.

Het is mogelijk dat we deze instrumenten gebruiken om informatie op onze systemen te achterhalen en om bepaalde categorieën van gebruikers te identificeren aan de hand van items zoals IP-adres, domein, browser type en bezochte pagina’s. Deze informatie wordt meegedeeld aan onze webmasters die deze informatie gebruiken om het aantal bezoekers op de verschillende delen van de website te analyseren en om te garanderen dat onze website functioneert als een bruikbare en effectieve bron van informatie.

Cookies die niet noodzakelijk zijn voor het gebruik van de website worden door ons niet gezet. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het bezoek aan de website geen niet-functionele cookies ontvangt. Deze privacy voorwaarden zijn alleen van toepassing op het gebruik van de cookies van ConanDoyle. Het gebruik van cookies en andere technieken gebruikt door derde partijen is onderworpen aan hun eigen privacy voorwaarden.

Gebruik van Google Analytics

ConanDoyle maakt gebruik van Google Analytics (GA4) om inzicht te krijgen in o.a. bezoekersstromen, verkeersbronnen en pagina weergaves op onze website. Dit betekent dat Google optreedt als verwerker bij de verwerking van persoonsgegevens door ConanDoyle.

Informatie die met Google Analytics wordt verzameld, is zo veel mogelijk geanonimiseerd. ConanDoyle krijgt bijvoorbeeld geen inzage in welke individuele bezoekers welke bezoeken aan onze website afleggen. Google zal nooit uw volledige IP-adres verwerken en altijd het laatste octet van uw IP-adres maskeren.

De verkregen informatie wordt door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google is aangesloten bij het EU – US Privacy Shield verdrag van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Google kan uw informatie slechts aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Lees voor meer informatie Google’s Privacy Policy.

Publicatie

Dit statement wordt aangehaald als het privacy statement van ConanDoyle en treedt in werking op 01 April 2018. Het vervangt daarmee alle eerder gepubliceerde reglementen en verklaringen.

Copyright © 2023 – 2025 ConanDoyle. All rights reserved.

ConanDoyle BV
Naaldwijkseweg 65
2291 PA  Wateringen

085 – 0606496
SirArthur@conandoyle.eu